Klauzula informacyjna

Informujemy, że:

  • Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane udostępnione przez Państwa dane osobowe jest spółka pod firmą BALAJCZA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kotylion 2 w Warszawie (kod pocztowy 02-860), numer telefonu + 48 22 643 47 94, adres e-mail: balajcza@balajcza.pl  (dalej: „Administrator”).
  • Państwa dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu kierowania do Państwa informacji ze świata języków obcych, różnic kulturowych i podróży w postaci Fanlettera na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, o której mowa w art. 6 ust. 1f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
  • Państwa dane osobowe mogą być udostępnione przez Administratora podmiotom powiązanym tj. spółce Controlling Consulting sp. z o. o. oraz innym podmiotom lub partnerom biznesowym w dążeniu do realizacji celu przetwarzania określonego w p-kt 2. Administrator dochowa należytej staranności i zapewni właściwe środki ochrony, gdy w celu realizacja celów przetwarzania Państwa danych osobowych, dane będą udostępnione podmiotom na zintegrowanym Europejskim Obszarze Gospodarczym  lub w krajach poza tym obszarem.
  • Państwa dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których dane te są przetwarzane – to jest do czasu posiadania w ofercie Administratora usług i produktów, którymi możecie być Państwo zainteresowani – chyba, że wcześniej zrezygnujecie Państwo z możliwości otrzymywania Fanlettera.
  • Informujemy jednocześnie, że przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w celu chęci realizacji tych praw, proszę kontaktować się z Administratorem  w celu weryfikacji tożsamości osoby. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych. 

Data publikacji: 2018-10-15 00:00:00

 

12 LAT

DOŚWIADCZENIA NA RYNKU

 

1800

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

 

ponad 16 000 000

PRZETŁUMACZONYCH SŁÓW ROCZNIE

 

ponad 250

KOMBINACJI JĘZYKOWYCH

1500

DOŚWIADCZONYCH TŁUMACZY


400

TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH

300

TŁUMACZY NATIVE

150

KOREKTORÓW


ponad 10 000

OBSŁUŻONYCH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

70

LEKTORÓW

40

LEKTORÓW NATIVE


ponad 300

PISEMNYCH REFERENCJI

 ________________________________________________________________________________________________________

Firma BALAJCZA sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich i jest beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3  Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.