Konkurs

Lekcje Próbne – Regulamin Konkursu

Link do formularza konkursowego:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAAHP3AVRUNzdPTTRVSEJXNjhEUEVDWlZBMDI3SlRMUy4u

 

Regulamin konkursu pod nazwą „Kurs Balajcza

 

 1. Konkurs pod nazwą „Kurs Balajcza” (dalej: „Konkurs”) organizowany jest na zasadach opisanych niniejszym regulaminem (dalej: „Regulamin”), zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2009, nr 201 poz. 1540 z późn. zm.).

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Stowaryszenie Inspiring Solutions z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Aleja Niepodległości 162/66B, 02-554 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000605777, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5213725238 (dalej: „Organizator”).

 

 1. Konkurs prowadzony będzie przy wykorzystaniu platformy Google Forms dostępnej przy użyciu linku podanego przez Organizatora.

 

 1. W Konkursie mogą wziąć udział studenci Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Warszawskiego (osoby fizyczne) uczestniczący w Inspiring Day (dalej „Wydarzenia”), podczas których na stoiskach Organizatora udostępnione będzie informacja o Konkursie. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora lub podmiotów działających na zlecenie Organizatora w zakresie obsługi Konkursu, a także członkowie rodzin wymienionych osób. Przez „członków rodziny” rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

 1. Celem Konkursu jest poszerzanie kompetencji językowych studentów w zakresie specjalistycznego języka angielskiego z dziedziny IT w ramach kursów językowych świadczonych przez firmę Balajcza sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Balajcza”).

 

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Przystępując do Konkursu Uczestnicy akceptują niniejszy Regulamin oraz to, iż ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

 

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konkurs trwać będzie od dnia 8 kwietnia 2024 roku do dnia 9 kwietnia 2024 roku. Uczestnik może brać udział wyłącznie raz w Konkursie.

 

 1. Nagrodami w Konkursie są 3 próbne lekcje angielskiego z zakresu IT organizowane przez Balajcza, po 60 minut dla każdej osoby, która udzieliła najlepszych odpowiedzi na pytania konkursowe. Wybór najlepszych odpowiedzi zostanie dokonany do dnia 12 kwietnia 2024 r. wspólnie przez Organizatora oraz Balajcza według ich własnego uznania. Wybrane 3 osoby zostaną poinformowane za pośrednictwem wiadomości e-mail na podany przez siebie adres.

 

 1. Zadaniem Konkursowym jest udzielenie odpowiedzi na 3 pytania:

i. Podaj ile bitów ma jeden bajt?

ii. Jakie języki programowania są najczęściej używane do pisania algorytmów uczenia maszynowego?

iii. Twoim zdaniem, w których branżach pracownicy będą w największym stopniu zastąpieni przez sztuczną inteligencje a w których uzyskają największe wsparcie sztucznej inteligencji, napisz krótkie uzasadnienie.

 

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników nie później niż do dnia 19 kwietnia 2024 roku poprzez korespondencję elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres inspiringsolutions@gmail.com. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego; datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie; treść żądania oraz dopisek „Kurs Balajcza”. Złożone reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty ich otrzymania. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa.

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz osób uczestniczących w Imprezie jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników oraz osób uczestniczących w Imprezie odbywa się na zasadach przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz zgodnie z polityką prywatności Organizatora dostępną w okresie trwania Konkursu na stronie www.inspiringsolutions.pl. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, przekazania i zrealizowania nagrody oraz wykonania obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu np. rozpatrzenie reklamacji, a także jeśli istnieją, innych podstawach prawnych zgodnie z polityką prywatności Organizatora. Dane osobowe Uczestników podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do udziału w Konkursie. Dane osobowe Uczestników Konkursu są niezwłocznie usuwane po zakończeniu Konkursu i dochowaniu obowiązków publiczno-prawnych, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje inna podstawa ich przetwarzania, w tym obowiązek przechowywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz gdy, Uczestnik w drodze odrębnego oświadczenia wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych Uczestnikom przysługują prawa do: i) dostępu do swoich danych osobowych, ii) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, iii) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, iv) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów, na jaki była udzielona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, v) przeniesienia danych osobowych, vi) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji praw przysługujących osobie, której dane dotyczą należy skontaktować się z Administratorem: Stowarzyszenie Inspiring Solutions z siedzibą w Warszawie pod adresem: Aleja Niepodległości 162/66B, 02-554 Warszawa, mail: is.inspiringsolutions@gmail.com.

 

 1. Odpowiedzialność Organizatora względem Uczestnika ograniczona jest do wysokości wartości Nagrody. Wszelkie spory, wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd.

 

 1. W najszerszym dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa zakresie, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dane Uczestnika, które nie zostały przesłane lub nie zostały przesłane w terminie, zostały utracone, zniszczone, stały się nieczytelne lub niepełne.

 

 1. W najszerszym dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa zakresie, ani Organizator, ani jakikolwiek podmiot z nim – choćby pośrednio – powiązany osobowo lub kapitałowo, nie zaciągają jakichkolwiek zobowiązań w związku z niniejszym Konkursem.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa polskiego. Regulamin Konkursu dostępny jest także w siedzibie Organizatora.

Data publikacji: 2024-04-07 00:00:00

 

12 LAT

DOŚWIADCZENIA NA RYNKU

 

1800

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

 

ponad 16 000 000

PRZETŁUMACZONYCH SŁÓW ROCZNIE

 

ponad 250

KOMBINACJI JĘZYKOWYCH

1500

DOŚWIADCZONYCH TŁUMACZY


400

TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH

300

TŁUMACZY NATIVE

150

KOREKTORÓW


ponad 10 000

OBSŁUŻONYCH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

70

LEKTORÓW

40

LEKTORÓW NATIVE


ponad 300

PISEMNYCH REFERENCJI

 ________________________________________________________________________________________________________

Firma BALAJCZA sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich i jest beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3  Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.