BALAJCZA sprawdziła: Paronimy, czyli słowa mylone

Data publikacji: 2020-05-25 16:08:00

W języku polskim występują takie pary słów, które mimo, że ich zapis i brzmienie są bardzo podobne, znaczą zupełnie co innego. Dlatego ich zamienne stosowanie (często nieświadome, a nierzadko także bagatelizowane) może skutkować niezrozumieniem ze strony odbiorcy, a niekiedy zabawną czy kłopotliwą sytuacją.

 

Paronim to wyraz kojarzący się z innym wyrazem ze względu na podobieństwo brzmienia, ale odmienny pod względem znaczeniowym. Paronimy bywają mylone w szybkich, spontanicznych konwersacjach, choć zjawisko paronimii bywa też wykorzystywane w celach artystycznych. Paronimy tworzą co najmniej pary, ale można znaleźć także zbiory trzy- lub czterowyrazowe, a nawet większe. Paronimy mają różne znaczenia i często również odmienne pochodzenie. Niecelowe użycie paronimu (zwłaszcza w przypadku wyrazów obcych) jest omyłką słowną, która nosi nazwę malapropizm.

Autorytarny i autorytatywny

 • autorytarny – oparty na bezwzględnym posłuszeństwie wobec władzy; narzucający swoją wolę, opinię, wymuszający posłuszeństwo
 • autorytatywny – oparty na autorytecie zapewniającym wiarygodność; również taki, który jest pewny siebie, stanowczy, nieznoszący sprzeciwu

Emanować i epatować

 • emanować – wydzielać coś z siebie, promieniować czymś
 • epatować – starać się wprawić kogoś w zdumienie, w podziw, w zachwyt

Klauzula i klauzura

 • klauzula – zastrzeżenie, warunek występujący w jakimś dokumencie, umowie, traktacie
 • klauzura – ogół przepisów kanonicznych ograniczających komunikowanie się zakonników z osobami spoza klasztoru

Metoda i metodyka

 • metoda – sposób postępowania w określonej sprawie; sposób badania czegoś
 • metodyka – zbiór reguł i zasad opisujących sposoby postępowania w określonej sprawie

Prezencja i prezentacja

 • prezencja – wygląd, powierzchowność, postawa
 • prezentacja – pokazywanie, przedstawianie czegoś, kogoś publicznie

Anomalny i anormalny

 • anomalny – w przyrodzie, fizyce, chemii: nietypowy, nieregularny
 • anormalny – odbiegający od normy, od tego, co prawidłowe, zwykłe, normalne

Technika i technologia

 • technika – celowy, racjonalny, oparty na teorii sposób wykonywania pracy w jakiejś dziedzinie, metoda; ogół środków i czynności wchodzących w zakres działalności ludzkiej, związanej z wytwarzaniem dóbr materialnych
 • technologia – metoda przetwarzania w sposób celowy i ekonomiczny dóbr naturalnych w dobra użyteczne; wiedza o tym procesie

Apostrof i apostrofa

 • apostrof – znak graficzny w kształcie przecinka nad linią wiersza
 • apostrofa – figura retoryczna polegająca na bezpośrednim i uroczystym zwróceniu się do kogoś lub czegoś

Adaptować i adoptować

 • adaptować – przystosować, dostosować
 • adoptować – przysposobić, dokonać adopcji dziecka

Konserwatorium i konwersatorium

 • konserwatorium – wyższa uczelnia muzyczna
 • konwersatorium – rodzaj zajęć na wyższej uczelni

Status i statut

 • status – położenie, stan, pozycja
 • statut – zbiór przepisów określających strukturę, zadania, zakres i sposób działania instytucji

Efektowny, efektywny i efekciarski

 • efektowny – zwracający na siebie uwagę
 • efektywny – skuteczny
 • efekciarski – powierzchowny, pozerski, szpanerski

Źródło: pl.wikipedia.org; polszczyzna.pl

 

 

12 LAT

DOŚWIADCZENIA NA RYNKU

 

1800

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

 

ponad 16 000 000

PRZETŁUMACZONYCH SŁÓW ROCZNIE

 

ponad 250

KOMBINACJI JĘZYKOWYCH

1500

DOŚWIADCZONYCH TŁUMACZY


400

TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH

300

TŁUMACZY NATIVE

150

KOREKTORÓW


ponad 10 000

OBSŁUŻONYCH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

70

LEKTORÓW

40

LEKTORÓW NATIVE


ponad 300

PISEMNYCH REFERENCJI

 ________________________________________________________________________________________________________

Firma BALAJCZA sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich i jest beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3  Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.