Odkrywanie ciekawostek o różnych zakątkach świata

Data publikacji: 2017-03-31 00:00:00

W tym tygodniu przedstawię wam kilka ciekawostek o Turcji. Niektóre ciekawostki mam nadzieję, zaskoczą was, tak jak i mnie również zaskoczyły.

1/ W którym narodzie 6 spośród 7 naj­po­pu­lar­niej­szych nazwisk znaczy do­słow­nie "nie­po­ko­na­ny­", "skała", "że­la­zo­", "sokół", "stal" i "bły­ska­wi­ca­"?

Wśród Turków. Te wo­jow­ni­czo brzmiące nazwiska zajmują na liście po­pu­lar­no­ści pozycje od drugiej do siódmej. Naj­bar­dziej po­pu­lar­ne, Öztürk, oznacza zaś "czystej krwi Turek".

2/ Jakiego pisma użyto do tego 'gra­fit­ti' wyrytego w IX w na schodach bazyliki Hagia Sophia w Kon­stan­ty­no­po­lu?

Run Wi­kin­gów. Kon­stan­ty­no­po­l, nazywany przez Wikingów Mi­kla­gar­de­m, gościł tysiące Wikingów i Saksonów słu­żą­cych jako na­jem­ni­cy Gwardii Wa­re­skiej. Słynęli oni z lo­jal­no­ści (w prze­ci­wień­stwie do lo­kal­nych żoł­nie­rzy, którym cesarz nie ufał) i wa­lecz­no­ści, ale także i pi­jań­stwa. Wie­lo­krot­nie stawali do walki po stronie Bi­zan­cju­m, w tym do bitew z Arabami.

3/ Jak brzmiała pierwsza nazwa Istam­bu­łu?

By­zan­tium. Miasto zostało założone w 660 p.n.e. jako kolonia Megary i nazwane na cześć jej króla Byzasa. W 324 n.e. Kon­sta­tyn Wielki uczynił je wschod­nią stolicą Imperium Rzym­skie­go. Miasto zmieniło wtedy nazwę na Nea Roma; jednak po­wszech­nie zaczęto je nazywać Kon­stan­ty­no­po­lem na cześć cesarza.

4/ Od czego pochodzi nazwa "tur­ku­s"?

Turcji. Nazwa turkus powstała w XVII wieku i wywodzi się od Turcji, gdyż tamtędy wiódł szlak handlowy tych kamieni z Persji. Sta­ro­żyt­ni Rzy­mia­nie (w czasach przed­tu­rec­ki­ch) nazywali ten kamień ka­la­item.

5/ Czyje głowy leżą na Górze Nemrut, która jest znaną atrakcją tu­ry­stycz­ną Turcji?

Różnych greckich i irań­skich bogów. Góra Nemrut ma wysokość 2134 m i znajduje się w po­łu­dnio­wo­-w­schod­niej Turcji. Nie­opo­dal jej wierz­choł­ka znajduje się gro­bo­wiec króla Kom­ma­ge­ny Antiocha I. Gro­bo­wiec otaczają posągi bóstw greckich i irań­ski­ch, z których więk­szość została uszko­dzo­na poprzez strą­ce­nie głowy.

6/ Skąd pochodzi fez?

Z Maroka. Nazwa tego nakrycia głowy jasno wska­zu­je, że pochodzi ono z miasta Fes w Maroku, gdzie pojawiło się i zyskało po­pu­lar­ność w XVII wieku. Fez stał się po­wszech­ny wśród Turków po roku 1829, kiedy to sułtan Mehmet II zakazał swoim urzęd­ni­kom noszenia turbanów i uczynił fez ofi­cjal­nym na­kry­ciem głowy

7/ Na czym polega falaka, kara sto­so­wa­na niegdyś w Imperium Osmań­skim i na Bliskim Wscho­dzie?

Bi­czo­wa­niu stóp. Widoczny na zdjęciu prze­stęp­ca jest przy­go­to­wy­wa­ny do falaki. Bi­czo­wa­nie stóp jest nie­zwy­kle bolesne ze względu na znaj­du­ją­ce się w stopie liczne za­koń­cze­nia nerwów oraz liczne ruchome części stopy boleśnie prze­miesz­cza­ją­ce się względem siebie. Rany po falace goją się długo, unie­moż­li­wia­jąc cho­dze­nie.

8/ Który kraj w prze­szło­ści nosił nazwę Imperium Osmań­skie?

Turcja. Nazwa "o­smań­skie" pochodzi od dynastii osmań­skiej - władców Turcji od 13 wieku aż do 1922 roku.

Źródło: globalquiz.org, pl.wikipedia.org

8 LAT

DOŚWIADCZENIA NA RYNKU


1200

TŁUMACZY SPECJALISTÓW


1500

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

ponad 250 000

PRZETŁUMACZONYCH SŁÓW ROCZNIE


ponad 10 000

OBSŁUŻONYCH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI


210

TŁUMACZY NATIVE

300

TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH


ponad 250

KOMBINACJI JĘZYKOWYCH