Odkrywanie ciekawostek o różnych zakątkach świata

Data publikacji: 2016-11-08 00:00:00

W tym tygodniu przedstawię wam kilka ciekawostek o Austrii. Austria to państwo położone w Europie Środkowej, federacja dziewięciu krajów związkowych ze stolicą w Wiedniu.

Które dwie eu­ro­pej­skie stolice znajdują się naj­bli­żej siebie? (po­mi­ja­jąc dys­ku­syj­ną parę Wa­ty­ka­n-Rzy­m)
Wiedeń i Bra­ty­sła­wa. Bra­ty­sła­wa leży zaledwie 60 ki­lo­me­trów od Wiednia. Przed drugą wojną światową kursował między nimi tramwaj.

Nazwa którego kraju wywodzi się od słowa "W­schó­d"?
Austrii. Rodzima nazwa Austrii, Öster­re­ich, znaczy "W­schod­nia Kraina". Austria powstała jako pre­fek­tu­ra Bawarii w roku 976. W tym czasie dorzecze Dunaju na terenach dzi­siej­szej Austrii było najdalej na wschód wy­su­nię­tą częścią Bawarii, i ogólnie wszyst­kich ziem za­miesz­ki­wa­nych przez Ger­ma­nów.

Gdzie znajduje się kwatera główna kartelu OPEC?
W Wiedniu. OPEC utwo­rzo­ny został w roku 1960 w Genewie. W roku 1965 kwaterę główną prze­nie­sio­no z Genewy do Wiednia, gdzie po­zo­sta­je do dziś.

Skąd naj­praw­do­po­dob­niej pochodzą kaj­zer­ki?
Z Austrii. Kajzerki pochodzą naj­praw­do­po­dob­niej z Wiednia, a nazwane zostały na cześć cesarza (niem. kaiser) Fran­cisz­ka Józefa.

Jak nazywa się słynne wzgórze pod Wied­nie­m, z którego dowodził Jan III So­bie­ski?
Kah­len­berg. Z tego miejsca w 1683 roku Król Polski Jan III Sobieski dowodził zwy­cię­ską bitwą o Wiedeń z Turkami. Na szczycie góry znajduje się kościół pw. św. Józefa pro­wa­dzo­ny od 1906 roku przez polskich księży zmar­twych­wstań­có­w, a w nim izba upa­mięt­nia­ją­ca zwy­cię­stwo polskie w Odsieczy Wie­deń­skiej. Z Kah­len­ber­gu roztacza się panorama Wiednia.

Z czego słynie wie­deń­ski hotel Sacher?
Z tortu. Przepis na tort Sachera, zwanego niekiedy "królem deserów" skom­po­no­wa­ny został przez Franza Sachera w 1832 roku spe­cjal­nie dla księcia Met­ter­ni­cha. Stanowi on pilnie strze­żo­ną ta­jem­ni­cę hotelu za­ło­żo­ne­go przez syna Franza, Eduarda.

Który kraj zdobył do tej pory naj­wię­cej medali olim­pij­skich w nar­ciar­stwie al­pej­ski­m?
Austria. Spośród 397 medali roz­da­nych do tej pory, Austria zdobyła 105, prawie dwa razy tyle, co druga w tej kla­sy­fi­ka­cji Szwaj­ca­ria (56 medali). Au­striac­ka do­mi­na­cja nie ogra­ni­cza się do Igrzysk Olim­pij­skich - Au­stria­cy wygrali do tej pory prawie 30% wszyst­kich ro­ze­gra­nych kon­ku­ren­cji pucharu świata w nar­ciar­stwie al­pej­skim.

Skąd pochodzi Niki Lauda?
Z Austrii. Niki Lauda urodził się w roku 1949 w Wiedniu jako wnuk bogatego biz­nes­me­na Hansa Laudy. Jednak rodzinie nie spodo­ba­ło się upodo­ba­nie Nikiego do ry­zy­kow­nych sportów mo­to­ro­wych i od­ma­wia­ła mu ona finan­so­we­go wspar­cia. Niki kon­ty­nu­ował treningi dzięki pożyczce z banku, którą spłacił dopiero po tym, gdy został kierowcą Formuły 1 w zespole Ferrari.
Utworzył: globalquiz.org

Źródło: globalquiz.org; pl.wikipedia.org/wiki/Austria

8 LAT

DOŚWIADCZENIA NA RYNKU


1200

TŁUMACZY SPECJALISTÓW


1500

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

ponad 250 000

PRZETŁUMACZONYCH SŁÓW ROCZNIE


ponad 10 000

OBSŁUŻONYCH UCZESTNIKÓW KONFERENCJI


210

TŁUMACZY NATIVE

300

TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH


ponad 250

KOMBINACJI JĘZYKOWYCH