Ogólne warunki współpracy

Ogólne Zasady Współpracy z Tłumaczami

 

Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych BALAJCZA oświadcza, że nawiązuje współpracę jedynie z Tłumaczami, którzy oprócz wiedzy z deklarowanych dziedzin mają również odpowiednie doświadczenie i osiągnięcia zawodowe, zaś Tłumacz zapewnia, iż posiada deklarowaną wiedzę i osiągnięcia zawodowe niezbędne do wykonywania Tłumaczeń zamówionych przez Biuro.

Każdy zgłaszający się Tłumacz proszony jest o wypełnienie przygotowanej przez Biuro ankiety, dostępnej na naszej stronie internetowej oraz o przesłanie CV, jak i dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje ( m.in. skanu dyplomów, certyfikatów itp.) oraz referencji.

Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, Biuro przesyła Tłumaczowi ramową umowę o wykonanie tłumaczenia, gdzie wszystkie kwestie dotyczące współpracy są szczegółowo opisane i w pełni uregulowane.

 

Tłumaczenia pisemne

 

1. Tłumacz wykonuje Tłumaczenie dla Biura na podstawie złożonego przez Biuro zamówienia (Zamówienie).

2. Złożenie Zamówienia poprzedzone będzie skierowaniem przez Biuro zapytania do Tłumacza, czy wykona on Zamówienie.

3. Po udzieleniu przez Tłumacza pozytywnej odpowiedzi na Zapytanie, Tłumacz otrzymuje od Biura pocztą elektroniczną lub w inny uzgodniony sposób tekst oryginalny oraz dokument Zamówienia, określający warunki wykonania Zamówienia.

4. Tłumacz zobowiązuje się wykonywać Tłumaczenia na poziomie wymaganym przy wykonywaniu tego rodzaju dzieł. Z uwagi na fakt, iż Biuro powierzyło Tłumaczowi wykonanie Tłumaczenia ze względu na jego osobiste przymioty, Tłumacz nie ma prawa powierzyć wykonania części lub całości zamówionego Tłumaczenia osobie lub osobom trzecim.

5. Przez gotowe Tłumaczenie rozumie się pracę staranną, zawierającą sprawdzoną i poprawną terminologię, bez błędów ortograficznych, stylistycznych, interpunkcyjnych i literówek. Tekst musi być też poprawnie sformatowany.

6. Wykonane Tłumaczenia podlegają standardowo kontroli, w razie potrzeby są przekazywane ponownie do Tłumacza w celu dokonania niezbędnych poprawek.

7. Tłumacz jest zobowiązany przekazać Tłumaczenie do Biura w formie i terminie określonych w Zamówieniu.

8. W razie niemożności dotrzymania terminu wykonania Zamówienia z powodu zdarzeń losowych, Tłumacz jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Biuro.

9. Tłumacz powinien odpowiednio wcześnie zgłaszać problemy merytoryczne i formalne związane z realizacją Zamówienia.

10. Tłumacz jest zobowiązany do stosowania terminologii przyjętej w danej dziedzinie oraz uwzględniania informacji dotyczących terminologii, przekazanych mu przez Biuro.

11. Przeniesienie, przez Tłumacza na rzecz Biura, autorskich praw majątkowych do Tłumaczenia nastąpi ze skutkiem na dzień otrzymania przez Biuro egzemplarza Tłumaczenia.

12. Tłumacz jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania zasady poufności wszystkich danych, dokumentów i tekstów otrzymywanych od Biura. Naruszenie przez Tłumacza zasady poufności skutkować będzie powstaniem po jego stronie obowiązku zapłaty kary na rzecz Biura.

13. Tłumacz może zwrócić się do Biura o wszelkie informacje, niezbędne do prawidłowego wykonania Zamówienia. Natomiast niedopuszczalne pod żadnym pozorem jest kontaktowanie się Tłumacza z Klientem, bez wiedzy i zgody Biura. Jednocześnie, jeżeli następuje bezpośredni kontakt do Tłumacza, inicjowany przez Klienta, Tłumacz ma obowiązek zgłosić niezwłocznie ten fakt do Biura. Ta zasada obowiązuje Tłumacza przez okres 12 miesięcy od daty wykonania ostatniego zlecenia dla Klienta. Naruszenie tej zasady przez Tłumacza skutkować będzie powstaniem po jego stronie obowiązku zapłaty na rzecz Biura kary umownej.

14. Rozliczenie za wykonane Zamówienie następuje na podstawie stron tekstu wynikowego, przeliczanych według znaków zgodnie ze statystyką edytora, zaś w przypadku Tłumaczeń przysięgłych mają zastosowanie zasady określone przez MS w odpowiednim rozporządzeniu.

15. Za niewywiązanie się z Zamówienia w terminie w nim wskazanym, Biuro może odmówić Tłumaczowi wypłaty wynagrodzenia za Tłumaczenie lub obniżyć jego wysokość. W przypadku Tłumaczenia wykonanego w sposób nienależyty, wynagrodzenie określone w Zamówieniu może ulec obniżeniu.

16. Biuro gwarantuje Tłumaczowi, że za dobrze i terminowo wykonane Zamówienie otrzyma uzgodnioną wcześniej należność.

 

Tłumaczenia ustne

 

Przystępując do Tłumaczenia ustnego, Tłumacz jest zobowiązany:

1. Starannie przygotować się do pracy, wykorzystując materiały przekazane mu przez Biuro i Klienta oraz pochodzące z innych dostępnych Tłumaczowi źródeł.

2. Punktualnie stawić się u Klienta w ustalonym miejscu i o uzgodnionej godzinie, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przygotowanie stanowiska pracy i kontrolę poprawności działania sprzętu oraz ewentualne przeszkolenie w zakresie jego obsługi.

3. Zadbać o schludny i dostosowany do charakteru pracy wygląd i strój.

4. Korzystać z identyfikatorów i wizytówek, o ile zostały mu dostarczone przez Biuro czy Klienta.

5. Dostosować się do potrzeb Klienta związanych z przebiegiem wykonywania przez niego Tłumaczenia.

6. Po zrealizowaniu Tłumaczenia wypełnić dokument rozliczenia godzin jego pracy oraz poprosić o podpisanie go przez Klienta.

7. Po zrealizowaniu zlecenia poinformować Biuro o przebiegu Tłumaczenia.

W miarę możliwości, Biuro dostarcza Tłumaczowi szczegółowy program spotkania, teksty referatów, materiały pomocnicze, wykaz prelegentów oraz inne informacje otrzymane od Klienta, które ułatwiają wykonanie Tłumaczenia.

Wysokość wynagrodzenia za Tłumaczenie ustne ustalana jest każdorazowo z Tłumaczem przed zatwierdzeniem zlecenia.

Data publikacji: 2015-03-29 08:29:13


8 LAT

DOŚWIADCZENIA NA RYNKU


1200

TŁUMACZY SPECJALISTÓW


400

ZADOWOLONYCH
KLIENTÓW

80 000

PRZETŁUMACZONYCH STRON W 2016